Lit – najcenniejszy z mini metali dla człowieka

 

Lit - najcenniejszy z mini metali dla człowieka

Lit – najcenniejszy z mini metali dla człowieka. Inne pierwiastki opisałam tutaj.  Mimo, że  ważny dla zdrowia , wciąż jest niedoceniany i rzadko stosowany. Prof. Julian Aleksandrowicz  twierdził, że niegdyś stosowano sole litu do leczenia dny i skazy moczano­wej. Dopiero w 1949 r. dr F. J. Cade z Australii opisał właściwości psychotropowe tego metalu. Leczenie ciężkich przypadków chorób psychicznych wymaga specjalnie przystosowanych zakładów leczni­czych, ale z dobrym skutkiem próbuje się leczyć lżejsze formy np. depresje, węglanem litu (Litium carbonicum). W 1971 r. Earl Dawson z uniwersytetu w Teksasie dowiódł, że gdy w wodzie pitnej w 12 miastach stanu Teksas poziom litu wynosił powyżej 70 ncg w 1 litrze, to przyjmowanie pacjentów do szpi­tali psychiatrycznych wyraźnie spadało.

Jeśli po deszczach zawartość litu w wodzie pitnej obniżała się, od razu wzrastała liczba pacjentów z chorobami psychicznymi. W El Paso, gdzie litu w wodzie pitnej jest dużo więcej niż np. w Dallas, choroby te są 7 razy rzadsze. Minerałem tym można z dobrym skutkiem leczyć narkomanów, al­koholików, a także chyba – ponuraków, jednostki agresywne itp. Tam, gdzie jest sporo litu w wodzie pitnej, ludzie są serdeczniejsi, pogodniejsi, mniej jest awanturników i brutali. Niedaleko szukając porównajmy psychikę naszych Kaszubów i górali. Na Podhalu jest ponoć 300 razy mniej litu, niż na Pomorzu.  W czym praktycznie można szukać litu? W niektórych źródłach mineralnych, ale także i w soli kopalnej. Więc agresywnym, nie­znośnym nastolatkom nie żałujmy wody mineralnej (przejrzeć warto tabelkę zawartości mikroelementów umieszczoną zwykle na etykie­tce butelki, np. bogaty w lit jest „Zuber 11″).

Składnik ten znajduje się również w roślinach, ale stężenie w nich wszelkich mikroelementów zależy nie tylko od gatunku, od anato­micznej części rośliny, ale i od pory roku, a nawet dnia czy nocy, od warunków zbioru i pogody, od własności geochemicznych terenu itp. W ZSRR badał bardzo dokładnie te sprawy prof. Kowalski i jego współpracownicy. A litem specjalnie zajmowały się Borowik i Romanowa oraz Biełowa z Instytutu Geochemii Akademii Nauk w Moskwie. W wyniku ich prac stwierdzono, że więcej litu znajduje się w częściach nadziemnych niż w korzeniach. Najbogatsze w lit są rośliny w rodziny różowatych (przeciętnie 2,9 mg na 1 kg suchej ma­sy); 2,2 mg/ kg s.m. mają przedstawiciele rodziny goździkowatych,1 mg — rodziny jaskrowatych i 1,9 mg — rodziny psiankowatych, do której, jak wiadomo, należą m. in. nasz ziemniak i pomidor.

Autorki dodają, że w ramach tej samej rodziny różnice mogą być kilkudziesięciokrotne, zależne od położenia geograficznego. We Francji, np. dużo tego minerału mają jaskrowate, a w Kirgizji psiankowate. Coraz częściej słyszy się, że lit jest jednym z najcenniejszych mini metali, że zapobiega sklerozie i chorobom serca, a także i w pewnym stopniu cukrzycy oraz nadciśnieniu, że pomaga też wyraźnie magnezowi w jego działaniu anty sklerotycznym. W ostatnich miesiącach 1977 r. opublikowano wyniki prac badawczych nad jego wpływem na układ krwiotwórczy, prowadzonych w Krakowskiej Klinice Hematologicznej. Ze zdumieniem wprost stwierdzono, że działa pobudzająco na czynny szpik kostny.

Według wielu badań z lat 70. i 80. XX wieku, lit jest skuteczny w profilaktyce depresji jednobiegunowej, w szczególności depresji z melancholią i depresją urojeń, i wykazuje wyraźnie epizodyczny przebieg. Udowodniono również skuteczność litu w leczeniu podtrzymującym po wyzdrowieniu za pomocą ECT – Dr Mohammed T. Abou-Saleh.

Co więcej, istnieją przekonujące dowody na to, że lit ma wartość dodaną i korzystnie wpływa na jej wyjątkowe działanie anty-samobójcze, a także zmniejsza śmiertelność z innych przyczyn. Efekt anty-samobójczy został przekonująco wykazany zarówno u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, jak i u  pacjentów jednobiegunowych. Niemniej jednak jego stosowanie w leczeniu pacjentów z depresją jednobiegunową nie zostało właściwie rozpoznane przez większość podręczników i wytycznych.  W pracy z 2017 roku twierdzą, że lit jest skutecznym leczeniem profilaktycznym dla starannie wyselekcjonowanych  pacjentów z depresją jednobiegunową. Jest bezpieczny, gdy jest przepisywany w zalecanych dawkach / poziomach litu w osoczu oraz z regularnym, starannym monitorowaniem.

Proponują, aby profilaktyka litowa mogła być wskazana u pacjentów z depresją jednobiegunową i że wystąpienie 2 epizodów depresji w ciągu 5 lat jest praktycznym kryterium dla rozpoczęcia profilaktyki litu, szczególnie w ciężkiej depresji z cechami psychotycznymi i wysokim ryzykiem samobójstwa. Ponadto wskazanie może być brane pod uwagę zwłaszcza u pacjentów jednobiegunowych, u których podejrzewa się chorobę dwubiegunową. W niektórych przypadkach profilaktyka litowa może być zalecana po pojedynczym epizodzie depresji, który jest ciężki z wysokim ryzykiem samobójstwa i kontynuowany przez całe życie.

Istotne dowody wskazują, że lit, klasyczny stabilizator nastroju stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zmniejsza zachowania samobójcze i śmiertelność podczas długotrwałego leczenia –  Gerszon S , Chengappa KN , Malhi GS .

Wykazujemy, że lit wykazuje znaczącą kliniczną i terapeutyczną skuteczność, która jest bardzo indywidualna. Dlatego pozostaje leczeniem z wyboru w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdy stosuje się ją konkretnie u wybranych pacjentów. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę dużą zachorowalność związaną z zaburzeniem dwubiegunowym i jego możliwością samobójstwa. Kliniczny profil terapeutyczny litu  omawiamy, zarówno w ostrym, jak i długotrwałym leczeniu zaburzeń dwubiegunowych oraz jego fenotypową specyficzność działania.  Dr Adem Can i inni – twierdzą, że wśród opcji leczenia zaburzeń nastroju – lit jest unikalny. Lit był pierwszym środkiem farmakologicznym, który okazał się skuteczny jako stabilizator nastroju w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Ma  on silną skuteczność w leczeniu i zapobieganiu, zarówno zaburzenień depresyjnych, jak i maniakalnym w zaburzeniu dwubiegunowym. Jego działanie antymaniaklane jest bardziej wyraźne niż jego działanie antydepresyjne. Lit jest wyjątkowy w tym sensie, że w przeciwieństwie do innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń nastroju, które są początkowo wskazane w leczeniu padaczki ,w przypadku leków przeciwdrgawkowych lub schizofrenii w przypadku leków przeciw psychotycznych, lit jest skuteczny prawie wyłącznie w leczenie zaburzeń nastroju. Pomimo stale rosnącej dostępności nowych leków psychoaktywnych i zmieniających się kryteriów diagnostycznych chorób psychicznych, lit jest nadal zalecany, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowym. Skuteczność litu w zmniejszaniu nawrotu choroby afektywnej dwubiegunowej potwierdzają randomizowane, kontrolowane badania kliniczne.

William Alexander Hammond, lekarz wojskowy i neurolog, który służył, jako chirurg ogólny w armii amerykańskiej podczas wojny secesyjnej ( 1871) opisał użycie litu (soli bromku litu) jako terapii manii:

W ostatnim czasie użyłem bromku litu w przypadkach ostrej manii i mam więcej powodów do zadowolenia z niego niż z jakimkolwiek innym lekiem obliczonym na zmniejszenie ilości krwi w naczyniach mózgowych i uspokojenie nerwowego podniecenia, które może być obecne. Szybkość z jaką uzyskuję  efekty  sprawia, że ​​jest on szczególnie przydatny w takich przypadkach. Dawki powinny być duże – aż sześćdziesiąt ziaren i jeszcze więcej – i powinny być powtarzane, co dwie lub trzy godziny. Po tym, jak pacjent raz znajdzie się pod jego wpływem, lek należy kontynuować w mniejszych dawkach, przyjmowanych trzy lub cztery razy w ciągu dnia. 

Dr U Lewitzka i inni twierdzą, że zarządzanie i leczenie pacjentów z zachowaniami samobójczymi jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pracowników służby zdrowia. Pacjenci z zaburzeniami afektywnymi są szczególnie narażeni na zachowania samobójcze, dlatego też powinni być celem profilaktyki. Liczne międzynarodowe badania stosowania litu udokumentowały działania przeciw-samobójcze od lat 70. XX wieku. Pomimo jednoznacznego dowodu działania przeciwbólowego i zaleceń dotyczących  litu, w krajowych i międzynarodowych wytycznych dotyczących jego stosowania w terapii ostrej i podtrzymującej zaburzeń afektywnych, stosowanie litu jest nadal niedostateczne.

Lit – najcenniejszy z mini metali

Pacjenci z zaburzeniami afektywnymi mają 30-krotnie wyższe ryzyko samobójstwa w porównaniu do ogólnej populacji. Zgodnie z kilkoma międzynarodowymi wytycznymi, lit jest nadal pierwszą opcją leczenia ostrych i podtrzymujących leczenie zaburzeń afektywnych. Jest to również strategia wspomagania terapii zaburzeń depresyjnych. Praktyczne stosowanie litu wymaga kompetencji farmakologicznej w przepisywaniu poszczególnych leków. Pacjenci muszą być wyczerpująco poinformowani, a przed rozpoczęciem leczenia litem należy wykonać kilka badań lekarskich. Po rozpoczęciu leczenia litem niezbędne jest stałe monitorowanie poziomu litu i parametrów krwi.

 Dr Janusz K. Rybakowski  – Zastosowanie litu jest kamieniem węgielnym w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (BD). Odpowiedź pacjentów z ChAD na lit ma różne poziomy wielkości. Około jedna trzecia pacjentów leczonych litem to osoby z doskonałą odpowiedzią litu (ELR), wykazujące całkowite zapobieganie epizodom. 

Skuteczność profilaktyczna litu została potwierdzona w dwóch metaanalizach przeprowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dr Geddes i inni  na podstawie  5 randomizowanych, kontrolowanych badań z udziałem 770 pacjentów, wykazali, że lit był skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu wszystkim nawrotom. Dr Nivoli i inni przeprowadzili systematyczne badania długoterminowego leczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych.

W ramach, których zarejestrowano 1561 pacjentów z chorobą dwubiegunową, z co najmniej 6 miesięcznym okresem obserwacji. W  tym – 534  podano lit. Doszli do wniosku, że chociaż wcześniejsze badania sugerują wysoką skuteczność litu, zarówno przeciwko manii, jak i depresji, nowsze dowody wskazują na większą skuteczność profilaktyki litem w leczeniu nawrotów maniakalnych. W dzisiejszych czasach lit jest nadal uważany za kamień węgielny długotrwałej terapii zaburzeń dwubiegunowych.

One Reply to “Lit – najcenniejszy z mini metali dla człowieka”

  1. Konopie leczą od tysięcy lat! Kannabinoidy, a zwłaszcza kannabidiol (CBD) to substancje o niezwykle dobrze zapowiadającym się zastosowaniu medycznym. Badania efektów biochemicznych i farmakologicznych sugerują zastosowania CBD: do łagodzenia ataków epilepsji, zaburzeń nastroju, lęków, depresji, wspomagające leczenie uzależnień od alkoholu i nikotyny, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, hamuje rozwój i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych zwłaszcza glejaka, może być pomocny w leczeniu fibromialgii, czy zwłóknienia wątroby, jest skuteczny w terapii bólu zapalnego i neuropatycznego, pomocny w terapii stwardnienia rozsianego, działa przeciwwymiotnie (np. po chemioterapii), reguluje apetyt (…)
    ——>https://konopiafarmacja.pl/wyroby-z-konopii/17-konopny-ekstrakt-cbd-6.html
    Uwaga: Nasze olejki NIE zawierają syntetycznego kwasu kannabidiolowego CBD, który jest produkowany in vitro w laboratorium, który nie tylko nie pomoże, lecz może zaszkodzić naszemu organizmowi, są całkowicie naturalne! Produkt również nie jest łacząny z kryształem wyizolowanym CBD, którego wiele firm używa w swoich produktach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *